Ochrona danych RODO

Inspektor Ochrony Danych w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu:

Noemi Nikończuk-Kowalczyk, iod@dodn.dolnyslask.pl

 

Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu wraz z Filiami w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu (53-025)
  z siedzibą przy ul. Trzebnicka 42\44, 50-230 Wrocław, tel.: 508-691-150, adres e-mail: dodn@dodn.dolnyslask.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@dodn.dolnyslask.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji i organizacji szkoleń w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 
 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.4. 
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
 a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
 oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa UODO). 
5. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu. 
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 
7. W celu dostosowania oferty DODN do potrzeb nauczycieli i dyrektorów woj. dolnośląskiego, administrator zastrzega sobie możliwość profilowania szkoleń 
 i wydarzeń adekwatnie do danych przekazanych DODN przez osoby rejestrujące się elektronicznie i osobiście. 
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
9. Dane osobowe będą przechowywane do ustania przez okres wykonywania zadań wskazanych w pkt. 3 oraz przez okres wymagany przepisami prawa 
  dotyczącymi archiwizowania dokumentów oraz upływu terminu dochodzenia roszczeń.

 

 

Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach zamówień publicznych w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu wraz z Filiami w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu (53-025)
  z siedzibą przy ul. Trzebnicka 42\44, 50-230 Wrocław, tel.: 508-691-150, adres e-mail: dodn@dodn.dolnyslask.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@dodn.dolnyslask.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: 
    a) realizacji umowy: przeprowadzenie szkolenia, wystawienie zaświadczenia, 
    b) prowadzenia rejestru zaświadczeń i świadectw w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu i Filiach Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (RODO) 
      zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
 a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
 oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa UODO). 
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów oraz upływu terminu dochodzenia roszczeń.

 

 

Klauzula informacyjna dla uczestników postępowań z zakresu zamówień publicznych

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność 
zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):

1. Administrator danych osobowych. Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych 
(zwanym dalej „Administratorem”). 
2. Inspektor Ochrony Danych. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony 
swoich danych osobowych pod adresem e -mail: iod@dodn.dolnyslask.pl, 
3. Cele i podstawy przetwarzania.
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane:
1) w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w celu oceny złożonej oferty na wykonanie zamówienia publicznego, 
w celu podjęcia stosownych działań przed zawarciem umowy oraz w celu wykonania zawartej umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO); 
2) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora 
na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. Prawo do sprzeciwu.
1) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać 
Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora 
ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi 
do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2) Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i złożyć pisemny wniosek. 
5. Kategorie przetwarzanych danych.
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami), bądź w związku z realizacją zawartej umowy. 
6. Okres przechowywania danych. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
1) dla celów przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez okres prowadzenia postępowania,
2) dla celów i przez okres wykonywania zawartej umowy, oraz do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub innego tytułu, 
3) dla obowiązku spełnienia przepisów o archiwizacji, przez okres nie dłuży niż 5 lat, od dnia zakończenia postępowania.
7. Odbiorcy danych.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione na podstawie przepisów prawa. 
8. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5) prawo przenoszenia danych;
6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Administrator nie dokonuje profilowania w sposób zautomatyzowany.

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia we Wrocławiu

1. Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. Trzebnicka 42-44, 20-230 Wrocław.
2. Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora DODN inspektorem ochrony danych osobowych p. Noemi Nikończuk-Kowalczyk pod adresem: e-mail: iod@dodn.dolnyslask.pl, tel. 508-691-594.
3. Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
4. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa.
5. Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- usunięcia danych osobowych;
- wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
7. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
______________________________
[1] Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).”;
[2] art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zwz. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;