Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.dodn.dolnyslask.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-04-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-01-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Świerzko.
 • E-mail: katarzyna.swierzko@dodn.dolnyslask.pl
 • Telefon: 502861993

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
 • Adres: ul. Trzebnicka 42-44,
  50-230 Wrocław
 • E-mail: dodn@dodn.dolnyslask.pl
 • Telefon: 508691150

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Opis wejścia do budynku.

Dojazd do budynku Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu znajduje się od ul. Trzebnickiej oraz ul. Kleczkowskiej.

Wejście główne do budynku znajduje się od ul. Trzebnickiej 42, natomiast drugie od strony podwórza ul. Kleczkowskiej (brama wjazdowa).

 • Opis wejścia głównego – ul. Trzebnicka 42 (oznaczonego literą A)
  Przed drzwiami głównymi znajduje się 1 stopień schodowy, który prowadzi na korytarz wejściowy. W korytarzu wejściowym na parter budynku można dostać się pieszo pokonując 9 schodów. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób poruszających się na wózku inwalidzkim, w korytarzu wejściowym znajduje się platforma dźwigowa, którą można dostać się parter budynku.
  Na parterze budynku, po prawej stronie znajduje się punkt informacyjny – portiernia. Na portierni można uzyskać informację i poprosić o kontakt z pracownikami merytorycznymi DOPS. Każdy pracownik DOPS ma obowiązek udzielenia pomocy osobie z niepełnosprawnością, w tym m.in. poinformowanie o sposobie załatwienia sprawy.
 • Opis wejścia/wjazd od podwórka – ul. Kleczkowska. Wejście dla pieszych lub wjazd pojazdem na teren podwórka jest dostępny przez bramę wjazdową od ul. Kleczkowskiej. Za bramą wjazdową znajduje się szlaban z możliwością przejścia dla pieszych, szeroki na około 1 metra.
  Wjazd dla pojazdów na teren podwórka jest możliwy po uprzednim zgłoszeniu i za zgodą administratora budynku, po otwarciu szlabanu: tel. kom. 508691150 w godzinach pracy Ośrodka. Dojazd przez podwórko do budynku jest utwardzony, posiada uszkodzoną nawierzchnię w postaci uskoków i nierówności. Dostęp do budynku od strony podwórka jest możliwy:
  Wejściem od strony podwórka (oznaczonym literą C).
  Wejście oznaczone litera C nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  2. Wejściem bocznym do AULI (oznaczonym literą D).
  Po wjeździe na teren podwórka, po otwarciu szlabanu, należy kierować się prosto do wejścia bocznego AULA oznaczonego literą D. Istnieje możliwość zaparkowania samochodu przy drzwiach wejściowych do auli. Dostęp do auli jest możliwy przez korytarz wejściowy. Za korytarzem wejściowym znajduje się w auli najazd pochylny dla osób z niepełnoprawnością ruchową poruszających się na wózkach.
  Osoby z niepełnosprawnością ruchową chcące skorzystać z wejścia na teren budynku lub podwórza powinny skontaktować telefonicznie z pracownikiem DODN pod numerem telefonu: tel. kom.508691150.

OPIS DOSTĘPNOŚCI DO POMIESZCZEŃ DODN

Pomieszczenia DODN mieszczą się na parterze i pierwszym piętrze. BUDYNEK NIE POSIADA WINDY.
Budynek posiada szerokie klatki schodowe i ogólnodostępne korytarze. Schody wyposażone są w poręcze.

Z uwagi na utrudniony dostęp architektoniczny dla osób z niepełnosprawnością ruchową obsługa osoby z niepełnosprawnością ruchową realizowana jest na parterze budynku.

Pomieszczenia znajdujące się na parterze:
– Sekretariat – pokój nr 18
– Dział księgowości – pokój nr 9, 11
– Zamówienia publiczne – pokój nr 11
– Biuro projektów – pokój nr 1
– Kadry, płace – pokój nr 10
– Informatyk – pokój nr 13
– Pokój konsultantów – pokój nr 8, 12, 16
– Sala szkoleniowa – pokój nr 15, 17
– Sala konferencyjna – pokój nr 6

Pomieszczenia na pierwszym piętrze:
– Wicedyrektor – pokój nr 113
– Dział Organizacji Szkoleń – pokój nr 113
– Pokój konsultantów – pokój nr 104, 107, 109
– Sala szkoleniowa – pokój nr 101, 102, 103, 105, 106
– Pomieszczenie socjalne – pokój nr 108

Dostępność architektoniczna budynku Filii DODN w Wałbrzychu

Opis wejścia do budynku.

Wejście główne do budynku znajduje się od ul. Rynek 6,

Drugie wejście od strony podwórza przy ul. Rycerskiej.

Trzecie wejście (oficyna) od strony podwórza przy ul. Rycerskiej.

 • Opis wejścia głównego – Rynek 6

Do budynku wejście z poziomu chodnika  do holu obustronnie zamykanego, którego druga strona wychodzi na podwórze od ul. Rycerskiej. W holu 1 stopień prowadzi do schodów wejściowych na parter.

 • Opis wejścia drugiego od podwórza – ul. RycerskaOd strony podwórza znajduje się próg oporowy przed wodą deszczową, który uniemożliwia wjazd osób poruszających się na wózkach. Po wejściu dobry dostęp do schodów wejściowych na parter.

Schody wejściowe – 8 stopni. Na parterze znajdują się główne drzwi do budynku, pomieszczenie portierni oraz stół i krzesła dla petentów. Na portierni można uzyskać informację i poprosić o kontakt z pracownikami merytorycznymi DODN. Po wejściu głównymi drzwiami na parterze znajdują się schody (trzy zabiegi  po 9, 9 i 7 stopni) prowadzące na I piętro, na którym znajduje się większość pomieszczeń Filii DODN w Wałbrzychu. Na schodach wejściowych oraz klatce schodowej brak jest udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 • Opis wejścia trzeciego do oficyny – ul. Rycerska 6Wejście z poziomu podwórza do oficyny – parter.

 

Opis dostępności do pomieszczeń filii DODN w Wałbrzychu

Większość pomieszczeń Filii DODN w Wałbrzychu mieści się na pierwszym piętrze. BUDYNEK NIE POSIADA WINDY. Budynek posiada szerokie klatki schodowe i ogólnodostępne korytarze. Schody wyposażone są w poręcze. Toalety bez wyposażenia dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Z uwagi na utrudniony dostęp architektoniczny dla osób z niepełnosprawnością ruchową obsługa osoby z niepełnosprawnością ruchową realizowana jest w holu budynku.

Pomieszczenia na parterze:
– Izolatorium– pokój nr 02
– Mała sala dydaktyczna – pokój nr 03

Pomieszczenia na pierwszym piętrze:
– Kierownik – pokój nr 12
– Sekretariat/Dział Organizacji Szkoleń – pokój nr 11
– Pokój konsultantów – pokój nr 10, 07
– Pokój doradców metodycznych – pokój nr 08
– Sala konferencyjna – pokój nr 13
– Sala dydaktyczna – pokój nr 09
– Toaleta damska
– Toaleta męska

Pomieszczenia w oficynie:
– Korytarz – stolik, krzesła
– Pokój doradców metodycznych– pokój nr 01 i 02
– Toaleta

Możliwość wjazdu osób z niepełnosprawnością ruchową na parter oficyny umożliwia obsługę klientów – korytarz.

Dostępność architektoniczna budynku Filii DODN w Jeleniej Górze

Opis wejścia do budynku.

Dojazd do budynku Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze znajduje się od ul. Kilińskiego.

Wejście główne do budynku znajduje się od ul. 1 Maja 43.

 • Opis wejścia głównego – ul. 1 Maja 43 – wideodomofon.
  Przed drzwiami głównymi znajdują się 2 stopnie schodowe oraz podjazd dla wózków, który prowadzi na korytarz wejściowy. Na parterze budynku, znajduje się biblioteka pedagogiczna.
 • Osoby z niepełnosprawnością ruchową chcące skorzystać z wejścia na teren budynku powinny skontaktować telefonicznie z pracownikiem DODN pod numerem telefonu: tel. kom.508690952 lub poprzez wideodomofon.

Opis dostępności do pomieszczeń DODN

Pomieszczenia DODN mieszczą się na parterze, pierwszym piętrze i drugim piętrze. BUDYNEK NIE POSIADA WINDY.
Budynek posiada szerokie klatki schodowe i ogólnodostępne korytarze. Schody wyposażone są w poręcze.

Z uwagi na utrudniony dostęp architektoniczny dla osób z niepełnosprawnością ruchową obsługa osoby z niepełnosprawnością ruchową realizowana jest na parterze budynku.

Piwnica:
– garaż nr 1, 1a, 2, 3, 4
– garaż nr 5 CAR-FIX Bartosz Michalski
– Kotłownia
– Archiwum

Pomieszczenia znajdujące się na parterze:
– Biblioteka pedagogiczna – pokój nr  2, 12
–  sala konferencyjna – nr 5
– Pokój socjalny
– pokój nr 7
– Sala szkoleniowa – pokój nr 6

Pomieszczenia na pierwszym piętrze:
– Sekretariat – pokój 102
– Dział Organizacji Szkoleń – pokój nr 103
– Pokój kierownika –  nr 101
– Biuro projektu Duzi i Mali – pokój nr 117
– Sala szkoleniowa – pokój nr 104, 105, 106, 108, 109, 113, 114, 115, 116
– doradca metodyczny  – pokój 107
–  pomieszczenie – nr 111 i 112

Pomieszczenia na drugim piętrze:

– pokoje konsultantów – nr 204, 205, 206, 207, 212, 214, 215
– Archiwum Zakładowe – pokój nr 213
– Sala konferencyjna – nr 208
– Administracja – pokój nr 216
– pomieszczenie biurowe – pokój nr 201
– Atomistyka – pokój 202
– Ośrodek Szkolenia Technicznego – pokój nr 218
– pomieszczenia biurowe – pokój nr 219, 220
– archiwum atomistyki – nr 221

Dostępność architektoniczna budynku Filii DODN w Legnicy

Opis wejścia do budynku.

Dojazd do budynku Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Filia w Legnicy znajduje się od pl. Zamkowy 1 – od strony parkingu.

Wejście główne do budynku znajduje się od pl. Zamkowy 1.

 • Opis wejścia głównego A – od strony pl. Zamkowy 1 (przy portierni DCKUiJK)
  Przed drzwiami głównymi znajduje się 1 stopień schodowy, który prowadzi na korytarz wejściowy. W korytarzu wejściowym na 2 piętro budynku można dostać się pieszo pokonując 78 schodów. Po prawej stronie wejścia znajduje się punkt informacyjny – portiernia. Na portierni można uzyskać informację i poprosić o kontakt z pracownikami merytorycznymi DODN. Każdy pracownik DODN ma obowiązek udzielenia pomocy osobie z niepełnosprawnością, w tym m.in. poinformowanie o sposobie załatwienia sprawy.
 • Opis wejścia głównego C – wejście od strony pl. Zamkowy 1 (przy portierni DCKUiJK) przez dziedziniec Zamku
  Dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób poruszających się na wózku inwalidzkim przy wejściu C znajduje się platforma dźwigowa, którą można dostać się na parter budynku. Platforma jest udostępniona w razie konieczności przez administratora DCKUiJK po kontakcie z portiernią. Na parterze na wprost znajduje się winda przystosowana dla osób na wózkach docierająca na każde piętro budynku.
 • Wjazd na parking od strony pl. Zamkowy 1.
  Wejście dla pieszych lub wjazd pojazdem na teren parkingu jest dostępny przez bramę wjazdową od pl. Zamkowy 1. Wjazd dla pojazdów na teren parkingu jest możliwy po uprzednim zgłoszeniu i za zgodą administratora budynku. Dojazd przez dziedziniec na parking jest utwardzony. Osoby z niepełnosprawnością ruchową chcące skorzystać z wejścia na teren budynku lub parkingu powinny skontaktować się telefonicznie z sekretariatem DODN pod numerem telefonu: 508-691-173.

Opis dostępności do pomieszczeń

Pomieszczenia DODN Filia w Legnicy mieszczą się na drugim piętrze. Budynek posiada windę.
Budynek posiada szerokie klatki schodowe i ogólnodostępne korytarze. Schody wyposażone są w poręcze.

Obsługa osoby z niepełnosprawnością ruchową realizowana jest na drugim piętrze budynku w siedzibie DODN Filia w Legnicy.

Pomieszczenia znajdujące się na drugim piętrze:

– Sekretariat – pokój nr 210
– Kierownik Filii – pokój nr 210A
– Dział Organizacji Szkoleń – pokój nr 207
– Pokój konsultantów – pokój nr 207A, 209
– Sala komputerowa – pokój nr 208
– Informatyk, Inspektor Ochrony Danych  – pokój nr 211
– Pokój metodyków – pokój nr 215,
– Sala szkoleniowa – pokój nr 216, 217

OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z „PSEM ASYSTUJĄCYM”

Osoba z niepełnosprawnością może wejść z psem asystującym do budynku DODN.
Osoba z niepełnosprawnością zamierzająca skorzystać z powyższego prawa zobowiązana jest do wyposażenia psa asystującego w uprząż, na której widoczny jest napis „Pies asystujący” oraz do posiadania certyfikatu potwierdzającego status danego psa asystującego, a także zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba z niepełnosprawnością nie ma obowiązku zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

INFORMACJE O MIEJSCACH PARKINGOWYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Bezpośrednio przy wejściu głównym do budynku (oznaczonym literą A)
od ul. Trzebnickiej 42 na chodniku wydzielono dwa miejsca parkingowe dla pojazdów dla osób z niepełnosprawnością.

USŁUGA DLA OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) informujemy, że Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu zapewnia osobom mającym trudności w komunikowaniu się korzystanie:

 • z pomocy osoby „przybranej” w kontaktach z Ośrodkiem,
 • z pomocy wybranego tłumacza: polskiego języka migowego (PJM), systemu języka migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Aby skorzystać z usług Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się – świadczenia usług tłumacza:

  • PJM (polski język migowy),
  • SJM (system językowo migowy),
  • SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych) lub
  • środków wspierających komunikowanie się,

należy, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem wypełnić  link do wniosku  i po wypełnieniu wybrać jedną z poniższych opcji:

 • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław
 • przesłać pocztą elektroniczną: dodn@dodn.dolnyslask.pl
 • złożyć wniosek poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP/adres skrzynki
 • zgłosić telefonicznie pod nr 508691150, za pośrednictwem osoby przybranej, potrzebę spotkania
 • złożyć wniosek osobiście w Sekretariacie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. Trzebnicka 42-44, parter, pokój nr 18, w godzinach urzędowania urzędu: 7:30 – 15:30.

W przypadku, gdy wnioskowana sprawa nie leży w kompetencjach Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, wniosek zostanie niezwłocznie przesłany do właściwego organu, o czym powiadomi wnioskodawcę.
W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji określonych w ustawie uprawnień.